Κανονισμός Αρχείου

1. Η έρευνα και μελέτη στο Αρχείο του Ιδρύματος πραγματοποιείται μετά από έγκριση γραπτής αίτησης που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος στον επιστημονικό υπεύθυνο των Αρχείων, συμπληρώνοντας σχετικό έντυπο. Η άδεια για την αναδίφηση του υλικού παρέχεται όταν αυτό δεν εμπίπτει στους περιορισμούς που προβλέπονται, σε εφαρμογή των κανόνων περί απορρήτου, από την εθνική και διεθνή νομοθεσία, τον κανονισμό του Ιδρύματος ή τη θέληση του δωρητή (όταν το αρχείο προέρχεται από δωρεά).

 

2. Η μελέτη των εγγράφων πραγματοποιείται στο αναγνωστήριο του Ιδρύματος. Κάθε ερευνητής είναι υπεύθυνος για την ασφαλή διατήρηση και επιστροφή του υλικού που παραλαμβάνει.

 

Απαγορεύεται αυστηρά:

 

(α) η διακίνηση και η απομάκρυνση φακέλων, μεμονωμένων εγγράφων ή μικροταινιών από τον χώρο του Ιδρύματος 
(β) η αλλοίωση της ακεραιότητας των εγγράφων, καθώς και η οποιαδήποτε αναγραφή πάνω σε αυτά 
(γ) η αλλαγή στην απόλυτη ταξινομική σειρά των εγγράφων 
(δ) η χρήση στυλό, πένας, κλπ. Επιτρέπεται μόνο η χρήση μολυβιού.

 

Επίσης, οι ερευνητές είναι υποχρεωμένοι, κατά την είσοδό τους στο αναγνωστήριο, να τοποθετούν σε ειδικά προβλεπόμενο χώρο τους χαρτοφύλακες και άλλα σχετικά φορητά προσωπικά τους αντικείμενα. Στο χώρο του αναγνωστηρίου απαγορεύεται το κάπνισμα, η κατανάλωση ειδών τροφίμων, αναψυκτικών, κλπ.

 

3. Οι ερευνητές ενημερώνονται για το περιεχόμενο των αρχείων και εντοπίζουν το υλικό που τους ενδιαφέρει, με τις υποδείξεις του υπευθύνου του τμήματος, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Προκειμένου, στη συνέχεια, να παραλάβουν και να αναδιφήσουν το υλικό αυτό, συμπληρώνουν ειδικό δελτίο, όπου αναγράφουν τα σχετικά στοιχεία. Περιορισμός στον όγκο του προς έρευνα υλικού δεν υφίσταται. Για τη διευκόλυνση δε των ερευνητών, επιτρέπεται η χρήση ηλεκτρονικών μέσω αντιγραφής των εγγράφων (φωτογραφική μηχανή, tablet, scanner, κινητό τηλέφωνο), καθώς και η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, πάντοτε μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο.

4. Οι ερευνητές έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν τη φωτοτύπηση ή εκτύπωση (όταν πρόκειται για ψηφιοποιημένο υλικό) εγγράφων, τα οποία, ανάλογα με τον όγκο τους παραδίδονται στον ερευνητή κατόπιν συνεννόησης. Για την εκτέλεση της εντολής προβλέπεται αντίτιμο κατά σελίδα σύμφωνα με τις τρέχουσες τιμές.

 

5. Οι ερευνητές, εφόσον συμπεριλάβουν στοιχεία που έχουν αντλήσει από το Αρχείο του Ιδρύματος, σε συγγράμματα, άρθρα, ή μελέτες τους, οφείλουν να αναφέρουν ρητά την προέλευση του σχετικού υλικού. Επίσης, έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν αντίτυπο του σχετικού κειμένου στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος.

 

6. Η έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων από το οπτικοακουστικό και φωτογραφικό αρχειακό υλικό είναι δυνατή στον χώρο αποκλειστικά του Ιδρύματος, μετά από σχετική άδεια της Διεύθυνσης.