Η Παρακαταθήκη του

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει το έργο που επιτέλεσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στην ευρύτερη χρονική έκταση της σταδιοδρομίας του. Η αναφορά επικαλύπτει όλες τις πτυχές του έργου του στο πεδίο της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής και είναι αρθρωμένη ορθολογικά κατά επιμέρους τομείς δραστηριότητας. Το κείμενο συνοδεύεται από εικονογραφικές αναπαραστάσεις.