Πρώτη παρέμβαση του Κ. Καραμανλή μετά το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου

devs

In Σαν σήμερα Posted

Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής παραχώρησε στις 23 Απριλίου συνέντευξη σε γαλλικό δίκτυο. Με αυτήν καταδίκασε το στρατιωτικό πραξικόπημα και επιβεβαίωσε την προσήλωσή του στο πολίτευμα της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, η αποκατάσταση του οποίου συνεχόταν με την εξασφάλιση των όρων για την αναδόμησή του πάνω σε νέες βάσεις, υγιέστερες και ασφαλέστερες από εκείνες του πρόσφατου παρελθόντος. Η δήλωσή του, παρότι δεν δημοσιεύθηκε στον ελληνικό τύπο, έγινε ευρύτατα γνωστή, ασκώντας ισχυρή επιρροή στην άποψη του πολιτικού κόσμου και της κοινής γνώμης έναντι του πραξικοπήματος. Τα βασικά σημεία της δήλωσης ήταν τα ακόλουθα:

«Ως αληθής δημοκράτης ελυπήθην βαθύτατα διά την δραματικήν τροπήν την οποίαν έλαβεν η εν Ελλάδι κατάστασις.

Η χώρα συγκλονιζομένη από άγρια πολιτικά πάθη ευρίσκετο ουσιαστικώς εις ανωμαλίαν από τριετίας. Τας εξελίξεις αυτάς άλλωστε τας προέβλεψα και προσεπάθησα να σώσω την ασταθή ελληνικήν Δημοκρατίαν διά της εξημερώσεως των πολιτικών μας ηθών και του εκσυγχρονισμού του πολιτεύματος της χώρας. Και όταν διεπίστωσα ότι ματαιοπονούσα απεχώρησα οριστικώς της πολιτικής.

Έκτοτε διεπράχθησαν πολλά σφάλματα και εξ όλων των πλευρών. Το πρωταρχικό όμως αμάρτημα, εκ του οποίου απέρρευσαν και τα βασικά σφάλματα, βαρύνει τον αρχηγόν της Ενώσεως Κέντρου. […]. Εάν ο κ. Παπανδρέου επολιτεύετο με στοιχειώδη σύνεσιν ουδέποτε η χώρα θα έφθανεν εις την παρούσαν επικίνδυνον περιπέτειαν. Αντ’ αυτού διέπραξε το σφάλμα να εξαπολύση θύελλαν παθών και απειλών θεσμούς και πρόσωπα να δημιουργήση το κλίμα το οποίο εξέθρεψε και το προχθεσινόν πραξικόπημα.

Εκείνο το οποίο προέχει σήμερον, είναι η αποτροπή δεινών μεγαλυτέρων, εν όψει μάλιστα υφισταμένων εσωτερικών και εξωτερικών κινδύνων.

Απέχων ο ίδιος της πολιτικής θα ηυχόμην όπως όλοι οι εν Ελλάδι υπεύθυνοι συνειδητοποιήσουν τα σφάλματα και τας ευθύνας των και αναζητήσουν υγιείς μεθόδους αποκαταστάσεως της ομαλότητος, επ’ ωφελεία της ασφαλείας και της ενότητος του Έθνους.